Parshas Vayishlach

|Parshas Vayishlach
Loading Events

Torah: Genesis 32:4 – 36:43 Haftarah: Obadiah 1:1 – 1:21

http://hebcal.com/s/vayishlach

Upcoming Events

 1. B’nai Mitzvah Class

  November 18 @ 11:00 am - 12:15 pm
 2. Thanksgiving Mitzvah

  November 18 @ 4:00 pm - 6:00 pm
 3. B’nai Mitzvah Class

  November 18 @ 4:30 pm - 5:45 pm
 4. Judaic Studies

  November 18 @ 4:30 pm - 5:45 pm
 5. Judaic Studies

  November 20 @ 5:15 pm - 6:30 pm