Parshas Tetzaveh

|Parshas Tetzaveh
Loading Events

Torah: Exodus 27:20 – 30:10
Maftir: Deuteronomy 25:17 – 25:19 | Shabbat Zachor
Haftarah: I Samuel 15:2 – 15:34 | Shabbat Zachor

http://hebcal.com/s/tetzaveh

Upcoming Events

 1. Parshas Tetzaveh

  February 24
 2. Shabbos Zachor

  February 24
 3. Judaic Studies

  February 25 @ 10:00 am - 11:15 am
 4. B’nai Mitzvah Class

  February 25 @ 11:00 am - 12:15 pm