Parshas Tetzaveh

|Parshas Tetzaveh
Loading Events
This event has passed.

Torah: Exodus 27:20 – 30:10
Maftir: Deuteronomy 25:17 – 25:19 | Shabbat Zachor
Haftarah: I Samuel 15:2 – 15:34 | Shabbat Zachor

http://hebcal.com/s/tetzaveh

Upcoming Events

 1. Parshas Shoftim

  August 18
 2. B’nai Mitzvah Class

  August 22 @ 6:15 pm - 7:30 pm
 3. B’nai Mitzvah Class

  August 22 @ 6:30 pm - 7:30 pm
 4. Shabbat Havurah

  August 24 @ 6:30 pm - 8:30 pm
 5. Parshas Ki Seitzei

  August 25