Parshas Shoftim

|Parshas Shoftim
Loading Events

Torah: Deuteronomy 16:18 – 21:9
Haftarah: Isaiah 51:12 – 52:12

http://hebcal.com/s/shoftim

Upcoming Events

 1. Parshas Shoftim

  August 18
 2. B’nai Mitzvah Class

  August 22 @ 6:15 pm - 7:30 pm
 3. B’nai Mitzvah Class

  August 22 @ 6:30 pm - 7:30 pm
 4. Shabbat Havurah

  August 24 @ 6:30 pm - 8:30 pm
 5. Parshas Ki Seitzei

  August 25