Parshas Mishpatim

|Parshas Mishpatim
Loading Events
This event has passed.

Torah: Exodus 21:1 – 24:18
Maftir: Exodus 30:11 – 30:16 | Shabbat Shekalim
Haftarah: II Kings 12:1 – 12:17 | Shabbat Shekalim

http://hebcal.com/s/mishpatim

Upcoming Events

 1. Parshas Shoftim

  August 18
 2. B’nai Mitzvah Class

  August 22 @ 6:15 pm - 7:30 pm
 3. B’nai Mitzvah Class

  August 22 @ 6:30 pm - 7:30 pm
 4. Shabbat Havurah

  August 24 @ 6:30 pm - 8:30 pm
 5. Parshas Ki Seitzei

  August 25