Parshas Devarim

|Parshas Devarim
Loading Events

Torah: Deuteronomy 1:1 – 3:22
Haftarah: Isaiah 1:1 – 1:27

http://hebcal.com/s/devarim

Upcoming Events

 1. Judaic Studies

  July 18 @ 5:30 pm - 6:30 pm
 2. Judaic Studies

  July 18 @ 5:30 pm - 6:30 pm
 3. B’nai Mitzvah Class

  July 18 @ 6:30 pm - 7:30 pm
 4. B’nai Mitzvah Class

  July 18 @ 6:30 pm - 7:30 pm
 5. Parshas Devarim

  July 21